+46705709820 info@vardego.se

Värdering konkurs

I konkurslagen anges att de tillgångar som ska förtecknas i konkursbouppteckningen ska tas upp till ”noggrant uppskattade värden”.

Professionell Värdering Konkurs och konkursens Tillgångar

Inom konkurslagen finns tydliga riktlinjer för att ”noggrant uppskatta värdena” på de tillgångar som måste förtecknas i konkursbouppteckningen. Denna värderingsprocess är av yttersta vikt och har flera betydande aspekter att beakta.

Balansgång mellan Rättvisa och Realism

I konkursfall är det av central vikt att förvaltaren utövar omsorg och noggrannhet vid värdering av tillgångar. En överdriven värdering kan ge upphov till överoptimistiska förväntningar hos borgenärerna, medan en för låg värdering kan innebära att konkursboet inte realiserar sitt fulla ekonomiska potential. Dessutom kan potentiella köpare vara tveksamma att betala mer än vad som anges i bouppteckningen. Att upprätthålla en balans mellan rättvisa och realism är därför en utmaning.

Variation i Tillgångsvärdering

Vid värdering av konkurs sätts värden som förvaltaren tilldelar till tillgångar och de kan variera beroende på gäldenärens natur och verksamhet. Om gäldenären är en näringsidkare är det vanligt att använda bokförda värden som utgångspunkt, ofta uttryckt som procent av dessa. För lager tillgrips ofta inköpspriset som grund och sedan görs avdrag för eventuell skadad eller föråldrad varulager. Hur tillgångarna förväntas säljas kan också påverka värderingen. Försäljning över disk kan till exempel generera ett högre resultat än en försäljning i partier.

Sakkunnig Värdering konkurs

Förvaltare har ofta nytta av att anlita sakkunniga experter för att värdera specifika tillgångar i konkursboet, särskilt när det gäller komplexa tillgångar som fastigheter. Ibland väljer förvaltare att använda taxeringsvärden för fastigheter för att undvika att avslöja det planerade försäljningspriset.

Utmaningar med Immateriella Rättigheter

Värdering av konkursens immateriella tillgångar såsom patent och nyttjanderätter kan vara särskilt svåra. Det är vanligt att en försiktig förvaltare värderar sådana tillgångar till 0 kronor i bouppteckningen. Om tillgången redan har sålts vid tiden för bouppteckningen anges vanligtvis det erhållna priset.

Osäkra Kundfordringar och Fordringar

Det är ofta svårt att bedöma säkerheten och pålitligheten hos kundfordringar och andra fordringar, vilket gör dem svåra att värdera i bouppteckningen. Det är dock viktigt att ange dessa fordringar tydligt med detaljer om gäldenärerna och deras nominella belopp. Om förvaltaren har skäl att tro att en fordran är osäker bör detta också redovisas för att underlätta för alla intressenter i konkursen.

I texten ovan finns utdrag ur “Handbok Konkurstillsyn 4:e upplagan av Kronofogden.

Kontakta sakkunnig värderingsperson hos Vardego.se