+46 70820 21 13 / +46 70570 98 45 info@vardego.se

Värdera företag

Värdera företaget är ett bra beslutsunderlag som kan behövas i samband med överlåtelse eller försäljning , generationsskiften, bank- och försäkringsärenden och för egen planering med mera.

Värdera företag – Företagsvärdering

Har du behov av att värdera företag – kanske ditt eget bolag som skall värderas? Hos oss på Vardego finns möjligheten att få värdera företaget eller de företag som du har ett intresse av. 

Vi är förordnade värderingsmän av Sveriges Handelskamrar och vid företagsvärdering får du även ett värdeutlåtande från Sveriges Handelskamrar som fungerar som ett värdeintyg.

Därför ska du värdera företaget

Den vanligaste orsaken till att värdera företag är att det ska in en ny delägare eller att någon ägare ska köpas ut eller ett generationsskifte där en eller flera familjemedlemmar skall ta över

När du vill sälja inventarier eller hela bolaget behöver du göra en värdering. Och det första du ska göra om du funderar på att sälja ditt företag är att skaffa dig en realistisk bild av verksamhetens värde. Eftersom många företagare ser på den egna verksamheten som sitt livsverk är det lätt hänt att förväntningarna på företagsvärderingen och det ekonomiska värdet skenar iväg. Så vad är då ett rimligt marknadspris? För att få reda på det ska du låta göra en oberoende värdering av företaget.

Vilket värde har mitt företag?


Frågan har du förmodligen ställt dig mer än en gång. Det lätta svaret är vad köparen är beredd att betala, men verkligheten är naturligtvis mer komplex än så.
De här aspekterna ska du väga in när du gör en ungefärlig värdering av ditt företag:
1. Börja med att utgå från företagets vinst. Se därefter till att justera värdet. Ofta behöver vinsten hos mindre företag justeras eftersom bokslutet inte alltid stämmer med hur företaget verkligen mår. Att återinvestera pengar i verksamheten eller göra stora pensionsavsättningar påverkar om vinsten ska justeras upp eller ner. Vi tittar närmare värderingen och på vad som gäller ditt företag.

2. Därefter kan du räkna ut en genomsnittlig årsavkastning. Det gör du genom att ta minst tre års bokslut och dividera dem med antal år.

3. Väg slutligen in riskfaktorer. Riskerna för köparen att ta över ett företag påverkar också värdet. Ju högre risk desto snabbare vill köparen att pengarna ska trilla in för att investeringen skall vara återbetald och ge avkastning. Mindre rörelser med små startkostnader är generellt sett mer känsliga för konkurrenssituationer. En plåtslagare t ex som har en maskinpark eller en egen fastighet har i stället en lägre riskpremie. Det innebär att det inte är lika brådskande för köparen att få igen sina pengar.

Olika metoder att värdera företag

Substansvärdering är förenklat uttryckt när värdet på företag bestäms utifrån tillgångar minus skulder. Det handlar om att beräkna det aktuella marknadsvärdet på substansen i bolaget, det vill säga det egna kapitalets värde justerat för eventuella övervärden i tillgångar. Metoden väger inte in framtiden. En substansvärdering kan användas som en värdemätare för att ta beslut om man ska lägga ner eller sälja. Ibland kan det vara mer lönsamt att ta ut de pengar som finns i bolaget och sedan avveckla verksamheten.

Har man ett större bolag är det vanligaste sättet att värdera företaget en så kallad kassaflödesvärdering. Det innebär att man försöker se in i framtiden och prognostisera de viktigaste faktorerna som påverkar kassaflödet. Utgångspunkt för prognoserna är bolagets historiska utfall, branschens utveckling, konjunkturläge, men kanske framförallt bolagets egen syn på företagets framtida potential. Det kräver att man intervjuar ägaren om hens syn på dåtid och framtid. Ofta används en kombination av olika modeller för att få fram en säker värdering.

Låter du en dator sätta värdet på ditt företag?

Resultatet blir konsekvent eftersom datorer inte låter sig påverkas av subjektivt tyckande. Datorn hanterar den information som du matar den med. Den typen av värdering kan bara sätta en framtidsprognos utifrån bolagets och branschens historiska utfall. Automatgenererade analyser kan fungera för mogna företag och branscher då trender blir säkrare ju fler historiska observationer som finns i samma bransch av företag i samma storlek.

En datorgenererad värdering blir opåverkbar och fri från subjektiva bedömningar och gör dig på papperet rik.

En köpare observerar och noterar dock saker som datorn inte ser, och du kan bli besviken.

Vi som värderar företag tar ett helhetsgrepp

Vi ställer dig frågorna utifrån givna data och vad vi ser och även vad vi inte ser. Du får en värdering med ett antal scenarion med olika utfall.

Det finns många anledningar att värdera ett företag och dess tillgångar och även om det finns allmänt accepterade värderingsmetoder är erfarenhet och kunskap avgörande. Därför ska du alltid anlita erfarna specialister som har insikt i den ekonomiska utvecklingen och de finansiella marknaderna.

Våra anlitade rådgivare har bred erfarenhet från att driva upp företag och värderingsuppdrag i flertalet branscher.

 Vi går igenom hela företaget i sig (affärsmodell, tillgångar, strukturkapital och lönsamhet mm) samt bedömer bransch och marknad och anger realistiskt försäljningsvärde i rådande konjunktur både vid försäljning där ledande nyckelpersoner arbetar vidare och där de inte kommer att göra det. Likaså anges värde på företagets olika tillgångar som varulager, inventarier, kundstock, varumärke, patent- och upparbetad ställning på marknaden, ev. egen fastighet och utvecklingsmöjligheter med mera.

Här behövs företagsvärdering

Våra värderingar och värderingsmän kan ta fram värdeintyg som är perfekta att använda många situationer exempelvis:   

 • – Köp och försäljning av företag 
 • – Utvärdering av olika strategiska alternativ
 • – Arvs- och generationsskifte
 • – Bodelning 
 •  -Skatte- och taxeringsärende 
 • – Förändring av delägarskap 
 • – Införande av incitamentsprogram 
 •  – Tvångsinlösen av aktier

 

Öka värde på ditt företag

För den som går i säljtankar är det förstås intressant att överväga hur företagets värde kan optimeras inför en försäljning. Har du redan en dator värdering men vill ha ut maximalt vid en försäljning rekommenderar vi att arbeta igenom ett antal punkter och åtgärder för att styla objektet som husmäklarna gör.

Se över resultat och balansräkningen och gå igenom rutiner i bolaget genom att effektivisera och minimera kostnaderna till enbart de kostnader som är relaterade till rörelsen. T ex betala ut marknadsmässiga löner istället för att ta ut utdelningar som lön.

Se även över rutiner för att öka kassaflödet. Att ha effektiva kravrutiner och att inte skriva avtal som lämnar mer kredittid än du själv får av leverantörer. Effektiv lagerhållning är också viktigt vilket innebär att inte ligga på stora lager i onödan. Att se över lönsamheten i produktions- och leveransflödet. Konkurrens Studie som tillsammans med interna fakta är underlag för att hantera prisbilden till kund. Öka försäljningsinsatsen för att därmed öka bruttovinst och med effektivare och slimmade kostnader ökar vinsten.

Hur hanterar du investeringar då? Om du skjuter upp investeringar lämnar du kanske över över ett uppdämt investeringsbehov till köparen vilket kan stöta bort spekulanter.

Kortsiktiga åtgärder för att öka värde på företaget

Kan vara att se över din balans och resultaträkning. Se över lager och öka omsättningshastigheten. Se över dina anläggnings inventarier. Har du ett register på dina inventarier. Gå igenom bokföringen och se till att du får med dig dina anläggningstillgångar. 

 Exempel kan vara att periodisera och skriva av investeringar över tid. Ett sätt som ökar substansvärdet i bolaget och samtidigt ökar avkastningsvärdet.  Vi har lång erfarenhet att utveckla företag och klä bruden via vårt partnerföretag Comitus.se som kan vara behjälpliga vid mer operativa frågor för ökad lönsamhet och att öka företagets värde. 

 Vidare kan vi låta gå in i din kostnadsmassa i resultaträkningen och se över dina kostnader. I form av leasingavtal, försäkringar hyror, personalkostnader, dolda vinstuttag mm, Med åtgärder här i kan vi öka värdet på bolaget.

 

Långsiktiga åtgärder för att öka värde på företaget

 Vid en genomgång av affärsmodellen renodlar vi företagets tjänster för att öka förutsättningarna för ett ökat värde av företaget genom ökad omsättning samt lönsamheten. Vi ser över senaste årens försäljning samt kundlista per bokföringsår och analyserar dina nyckelkunder.

 Vi analyserar tjänsteslag samt produkter som företaget säljer mest av och vi ser över var din marknad vi efterfrågar i syfte att öka värdet på företaget.

Vi gör en enkel konkurrentanalys och identifierar konkurrent priserna för att kunna ta marknadsandelar. 

Detta arbete ger underlag till en handlingsplan och åtgärdsplan för att öka värdet i ditt företag och ökad tillväxt. Med extern rådgivare får du regelbunden hjälp att öka värdet på ditt företag vid framtida exit och försäljning av företaget.

Vem är den optimala köparen av ditt företag?

De värderingsmodeller som används när ett bolag ska värderas baserar sig huvudsakligen på matematiska beräkningar. När ett bolag säljs är det i stället ”Marknaden” som bestämmer värdet, vilket kan tyckas vara ett mer korrekt värderingsinstrument. Problemet med detta resonemang är att ”Marknaden” i verkligheten är höggradigt segmenterad vilket innebärande att olika typer av köpare är beredda att betala olika mycket för ditt företag. Om du låter ”fel” typ av köpare överta din verksamhet kan du få betydligt sämre betalt för ditt företag än vad som annars vore möjligt.
Samtidigt kanske den köpare som betalar bäst inte motsvarar dina krav i övrigt? Det är inte bara pengar som styr företagens val av ny ägare till hens bolag. Därför handlar det om att tänka över dina prioriteringar och sätta värdet i relation därefter.

 

Några faktorer som en köpare värderar

En traditionell företagsvärdering tar inte med mjuka faktorer, som påverkar företagets värde. Några exempel på faktorer, som påverkar värdet är:
* Kundstruktur. Har företaget många återkommande kunder eller stor kundomsättning? Är företaget beroende av ett fåtal kunder och därmed känsligt? Huvudregeln är att ingen enskild kund får stå för mer än 30 % av faktureringen.
* Finns skrivna avtal med de större kunderna?
* Är rutiner fastlagda enligt ett ledningssystem eller sköts problem och frågor som de kommer?
* Är företaget beroende av en eller ägaren eller ett fåtal personer och därmed känsligt för förändringar?
* Hur drivs personalpolitiken och är medarbetarna motiverade?
* Marknadsutvecklingen. Hur ser bolagets affärsplan och framtidsprognoser ut?
* Fungerar produkt- och tjänsteutvecklingen? Kommer försäljningen att utvecklas positivt i framtiden.

 

 Att tänka på inför en exit och försäljning av bolaget

 •  Redovisat rörelseresultat är en mycket viktigt vid värdering. All planering för att minska vinsten kan vara till nackdel inför försäljning av bolaget. Rensa bort dyra firmabilar och höga pensionsavsättningar och höga löner. Ta bort sådana ovidkommande kostnader för att höja vinsten.
 •  Företaget får inte ha ett ägar- och kunskapsberoende, det vill säga att all kunskap sitter i huvudet hos dig som ägare. Erbjud dig att vara med som mentor under en period för framtida köpare av bolaget. Ett annat alternativ är att den säljande ägaren blir kvar i företaget under en övergångsperiod och köpeskillingen stafflas utifrån tid och resultat.
 •  Förhandla fram så fördelaktiga avtal som möjligt inför en försäljning. Det kan exempelvis gälla kund- och leverantörsavtal, leasing och hyresavtal.

Förmedling och försäljning av företag
Vill du ha hjälp med att förbereda ditt bolag för en försäljning? Vill du ha hjälp med att förmedla och sälja ditt bolag?
Med våra rådgivare kan du få hjälp att förbereda och förmedla ditt bolag för en överlåtelse, generationsskifte eller försäljning via Comitus.se

Skicka värderingsförfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

6 + 4 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Handelskammarens dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.