+46705709820 info@vardego.se

Värdera företag för företagshypotek

Företagshypotek är en typ av säkerhet i ett företags lösa egendom, det vill säga andra tillgångar än fastigheter, pengar och aktier. Låntagaren kan hos bolagsverket få inskrivning av ett visst belopp i verksamhetens tillgångar och få ett bevis om detta i form av ett företagsinteckningsbrev.
Detta bevis pantsätts sedan till långivaren. Det speciella med företagshypotek är att den pantsatta egendomen inte är bestämd på samma sätt som med fastighetspant när en viss bestämd fastighet är pantsatt. Istället intecknas värdet på låntagarens allmänna egendomsmassa såsom den ser ut från tid till annan.

Nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde

Nettoförsäljningsvärdet är det verkliga värdet för en tillgång minus de försäljningskostnader som krävs för att sälja tillgången. Nettoförsäljningsvärdet tillämpas som värderingsprincip för tillgångar som är ute till försäljning och för lagertillgångar om nettoförsäljningsvärdet är lägre än anskaffningsvärdet.

Nettoförsäljningsvärdet är det försäljningspris minus försäljningskostnader som en redovisningsenhet kan förvänta sig att erhålla vid en försäljning av en tillgång. Varulagret värderas normalt enligt lägsta-värdets-princip som innebär att en vara i lager skall värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

En tillgångs nettoförsäljningsvärde skiljer sig från dess nyttjandevärde. En tillgång kan ha ett värde för en redovisningsenhet genom att tillgången genererar positiva betalningsströmmar även om tillgången inte efterfrågas av någon köpare. En tillgångs nyttjandevärde utgörs av nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången förväntas generera.

Värdera företag och inventarier

Ett företags inventarier är värdefulla och kan användas som tillgångar och förbättra likviditeten i aktiebolaget. Inventarierna kan med fördel användas som aktiekapital när man startar aktiebolag. För att ni ska kunna nyttja värdet i bolagets tillgångar måste ni ha ett intyg som bevisar värdet på era inventarier eller ert lager. Detta intyg används i aktiebolagets bokföring exempelvis vid bolagsstarten och fungerar alltså som ersättning för kontanta medel, ni då kan kvittera ut.

Inventarieförteckning

Värdering av företagsinventarier utförs enklast genom att ni i företaget utför en förteckning som kan användas som utgångspunkt för värderingsintyget. För att inventarieintyget skall fungera som tänkt är det viktigt att föremålen ni avser använda till detta tillskrivs och bokförs som ert företags egendom.

Välkommen med er förfrågan!

info@vardego.se