+46 708-20 21 13 / +46 70-570 98 45 info@vardego.se

Företagsvärderingar och fastighetsvärderingar

En företags- och fastighetsvärdering är ett bra beslutsunderlag som kan behövas i samband med överlåtelser, generationsskiften, bank- och försäkringsärenden och för egen planering med mera.

Företagsvärderingar

En företagsvärdering är ett bra beslutsunderlag som kan behövas i samband med överlåtelser, generationsskiften, bank- och försäkringsärenden och för egen planering med mera.

Den vanligaste orsaken till att man värderar sitt företag är att det ska in en ny delägare eller att någon ägare ska köpas ut eller ett generationsskifte där en eller flera familjemedlemmar skall ta över.

Olika metoder att värdera

Substansvärdering är förenklat uttryckt när värdet bestäms utifrån tillgångar minus skulder. Det handlar om att beräkna det aktuella marknadsvärdet på substansen i bolaget, det vill säga det egna kapitalets värde justerat för eventuella övervärden i tillgångar. Metoden väger inte in framtiden. En substansvärdering kan användas som en värdemätare för att ta beslut om man ska lägga ner eller sälja. Ibland kan det vara mer lönsamt att ta ut de pengar som finns i bolaget och sedan avveckla verksamheten.
Har man ett större bolag är det vanligaste värderingssättet en så kallad kassaflödesvärdering. Det innebär att man försöker se in i framtiden och prognostisera de viktigaste faktorerna som påverkar kassaflödet. Utgångspunkt för prognoserna är bolagets historiska utfall, branschens utveckling, konjunkturläge, men kanske framförallt bolagets egen syn på företagets framtida potential. Det kräver att man intervjuar ägaren om hens syn på dåtid och framtid. Ofta används en kombination av olika modeller för att få fram en säker värdering.

Låt en dator sätta värdet på ditt bolag.
Resultatet blir konsekvent eftersom datorer inte låter sig påverkas av subjektivt tyckande. Datorn hanterar den information som du matar den med. Den typen av värdering kan bara sätta en framtidsprognos utifrån bolagets och branschens historiska utfall. Automatgenererade analyser kan fungera för mogna företag och branscher då trender blir säkrare ju fler historiska observationer som finns i samma bransch av företag i samma storlek.
En datorgenererad värdering blir opåverkbar och fri från subjektiva bedömningar och gör dig på papperet rik.

En köpare observerar och noterar dock saker som datorn inte ser, och du kan bli besviken.

 

Vi som värderare tar ett helhetsgrepp

Vi ställer dig frågorna utifrån givna data och vad vi ser och även vad vi inte ser. Du får en värdering med ett antal scenarion med olika utfall.

Det finns många anledningar att värdera ett företag och dess tillgångar och även om det finns allmänt accepterade värderingsmetoder är erfarenhet och kunskap avgörande. Därför ska du alltid anlita erfarna specialister som har insikt i den ekonomiska utvecklingen och de finansiella marknaderna.
Våra anlitade rpdgivare har bred erfarenhet från att driva upp företag och värderingsuppdrag i flertalet branscher.

Vi går igenom hela företaget i sig (affärsmodell, tillgångar, strukturkapital och lönsamhet mm) samt bedömer bransch och marknad och anger realistiskt försäljningsvärde i rådande konjunktur både vid försäljning där ledande nyckelpersoner arbetar vidare och där de inte kommer att göra det. Likaså anges värde på förtagets olika tillgångar som varulager, inventarier, kundstock, varumärke, patent- och upparbetad ställning på marknaden, ev. egen fastighet och utvecklingsmöjligheter med mera.

 

Öka värdet på ditt bolag

För den som går i säljtankar är det förstås intressant att överväga hur företagets värde kan optimeras inför en försäljning. Har du redan en datorvärdering men vill ha ut maximalt vid en försäljning rekommenderar vi att arbeta igenom ett antal punkter och åtgärder för att styla objektet som husmäklarna gör.

Se över resultat och balansräkningen och gå igenom rutiner i bolaget genom att effektivisera och minimera kostnaderna till enbart de kostnader som är relaterade till rörelsen. T ex betala ut marknadsmässiga löner istället för att ta ut utdelningar som lön.
Se även över rutiner för att öka kassaflödet. Att ha effektiva kravrutiner och att inte skriva avtal som lämnar mer kredittid än du själv får av leverantörer. Effektiv lagerhållning är också viktigt vilket innebär att inte ligga på stora lager i onödan. Att se över lönsamheten i produktions- och leveransflödet. Konkurrensstudie som tillsammans med interna fakta är underlag för att hantera prisbilden till kund. Öka försäljningsinsatsen för att därmed öka bruttovinst och med effektivare och slimmade kostnader ökar vinsten.
Hur hanterar du investeringar då? Om du skjuter upp investeringar lämnar du kanske över över ett uppdämt investeringsbehov till köparen vilket kan stöta bort spekulanter.

 

Att tänka på inför en exit och försäljning av bolaget

* Redovisat rörelseresultat är en mycket viktigt vid värdering. All planering för att minska vinsten kan vara till nackdel inför försäljning av bolaget. Rensa bort dyra firmabilar och höga pensionsavsättnignar och höga löner. Ta bort sådana ovidkommande kostnader för att höja vinsten.
* Företaget får inte ha ett ägar- och kunskapsberoende, det vills säga att all kunskap sitter i huvudet hos dig som ägare. Erbjud dig att vara med som mentor under en period för framtida köpare av bolaget. Ett annat alternativ är att den säljande ägaren blir kvar i företaget under en övergångsperiod och köpeskillingen stafflas utifrån tid och resultat.
* Förhandla fram så fördelaktiga avtal som möjligt inför en försäljning. Det kan exempelvis gälla kund- och leverantörsavtal, leasing och hyresavtal.

 

 

Fastighetsvärderingar

Vill du veta vad din fastighet är värd kan du be oss om en värdering.

Vi tittar på fastighetens skick, läge, nettoavkastning, underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter för att ange ett realistiskt värde i befintligt skick.

En fastighetsvärdering utförs ofta till  fastighetsbolag, banker, kommuner och myndigheter  för värdering av kommersiella fastigheter, inför köp- och säljprocesser, bokslut, kreditgivning, överlåtelser och tvister.

Vi har mångårig erfarenhet av kommersiella fastighetsvärderingar genom vår företagsvärderingsverksamhet. Våra värderingsunderlag är genomarbetade och tydliga och lämpliga som beslutsunderlag inför överlåtelser, som eget planeringsunderlag med förslag på åtgärder och som underlag för bank- och försäkringsärenden.

 

 

 

Välkommen att kontakta oss för att diskutera ert företag och få en professionell bedömning. Alla uppdrag offereras innan vi påbörjar arbetet.

Välkommen med din förfrågan

 

Skicka värderingsförfrågan 

Här börjar du för kostnadsförslag och efter vårt svar kan du beställa en fullständig värdering.

8 + 10 =

Villkor

Våra snabba värderingsutlåtanden, genom telefon eller e-post, syftar till att ge en snabb och generell vägledning för frågeställaren och bygger på av frågeställaren erhållen information. För fullständig opartisk värdering på Handelskammarens dokument krävs vanligtvis fysisk besiktning på plats (om möjligt) och att berörda parter tillfrågas. För innehållet i våra utlåtanden ansvaras bara gentemot frågeställaren.